tavi_s: (default)
[personal profile] tavi_s
Ну что, приняли закон о высшем образовании…
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512

отдельные моменты:
3. В Україні встановлюються такі ступені:
1) молодший спеціаліст;
2) бакалавр;
3) магістр;
4) доктор філософії; - нет больше кандидатов...
5) доктор наук.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.

Организуется  Національне агентство з якості вищої освіти - странный зверь, который финансируется следующим образом:

1) членські внески вищих навчальних закладів (наукових установ) України, розмір яких визначається Національним агентством з якості вищої освіти;

2) кошти, отримані як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійних експертиз у розмірах, що визначаються Національним агентством з якості вищої освіти;

3) гранти з метою розвитку якості вищої освіти в Україні, в тому числі надані для вдосконалення системи оцінювання якості вищої освіти;

4) інші джерела, не заборонені законодавством.

На этом торте есть вишенка

Стаття 49. Мова викладання у вищих навчальних закладах

1. Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова.

А ведь была редакция этого закона, в которой было написано, что язык преподавания устанавливается в соответствии с конституцией и законом о языках (что в свете закона о региональных языках давало хоть какую-то гибкость)


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tavi_s: (Default)
tavi_s

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 11:03 am
Powered by Dreamwidth Studios