tavi_s: (default)
tavi_s ([personal profile] tavi_s) wrote2014-05-17 02:28 am

и про высшее образование

Ну что, приняли закон о высшем образовании…
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512

отдельные моменты:
3. В Україні встановлюються такі ступені:
1) молодший спеціаліст;
2) бакалавр;
3) магістр;
4) доктор філософії; - нет больше кандидатов...
5) доктор наук.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.

Организуется  Національне агентство з якості вищої освіти - странный зверь, который финансируется следующим образом:

1) членські внески вищих навчальних закладів (наукових установ) України, розмір яких визначається Національним агентством з якості вищої освіти;

2) кошти, отримані як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійних експертиз у розмірах, що визначаються Національним агентством з якості вищої освіти;

3) гранти з метою розвитку якості вищої освіти в Україні, в тому числі надані для вдосконалення системи оцінювання якості вищої освіти;

4) інші джерела, не заборонені законодавством.

На этом торте есть вишенка

Стаття 49. Мова викладання у вищих навчальних закладах

1. Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова.

А ведь была редакция этого закона, в которой было написано, что язык преподавания устанавливается в соответствии с конституцией и законом о языках (что в свете закона о региональных языках давало хоть какую-то гибкость)